Privacy verklaring

 

Deze Privacyverklaring is van de Centrale Tandarts Dienst BV, gevestigd aan de C. van Eesterenlaan 25 - 28, 1019 JK Amsterdam, ingeschreven in de KvK onder nummer 58781552 (hierna verder te noemen: ‘Centrale Tandarts Dienst’). Voor het verwerken van uw persoonsgegevens via de website www.centraletandartsdienst.nl (‘Website’) is de Centrale Tandarts Dienst de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens.

 

Wij respecteren en beschermen uw privacy en vinden het belangrijk dat u zich op onze Website op uw gemak voelt. We willen u daarom op een open en transparante wijze informeren over het gebruik van uw persoonsgegevens en gegevens met betrekking tot uw gezondheid (hierna: gezamenlijk ‘persoonsgegevens’) via de Website.

 

Door het registratieproces te doorlopen en op de ‘akkoord’ knop te klikken gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze Privacyverklaring.  Wij adviseren u om de Privacyverklaring goed door te lezen en een kopie daarvan af te drukken of op te slaan voor uw administratie.

 

1 – Soort Persoonsgegevens en doel van de verwerking

Wij verwerken op verschillende momenten persoonsgegevens. Bijvoorbeeld als u via de Website een afspraak maakt in de agenda van een door u geselecteerde zorgverlener of als u surft op de Website of contact met ons opneemt. Het gaat om de volgende gegevens:

 

Afspraak met zorgverlener

 

Om een afspraak in de agenda van een zorgverlener te kunnen inplannen dient u de volgende gegevens in te vullen: voor- en achternaam, e-mailadres, geboortedatum, geslacht, relevante medische informatie (zoals het gebruik van bloedverdunners of andere medicijnen), telefoonnummer, bestaande of nieuwe patiënt en informatie over het doel van de afspraak. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen in ons klantenbestand.

 

Deze persoonsgegevens worden verstrekt aan de zorgverlener met wie u de afspraak heeft ingepland. Deze zorgverlener gebruikt de gegevens uitsluitend om uw verzoek tot een afspraak af te handelen. Bij het gebruik van uw persoonsgegevens is de betreffende zorgverlener gebonden aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving waaronder begrepen het van toepassing zijnde beroepsgeheim.

 

De Centrale Tandarts Dienst gebruikt de persoonsgegevens uitsluitend voor:

 

het verstrekken van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie, vragen en/of klachten

 

het beveiligen van de Website of uw account en het voorkomen van fraude of misbruik van de Website

 

Automatisch gegenereerde gegevens

 

Op de website houden wij surf-, zoek- en/of klikgedag bij. Deze gegevens gebruiken we vervolgens op geaggregeerd en anoniem niveau (online) onderzoek te doen naar en analyses te doen op het algemene gebruik van onze Website. Ons doel is om met deze informatie onze Website en dienstverlening steeds te verbeteren. De geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn niet tot u te herleiden.

 

2 – Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

 

Voor het verwerken van persoonsgegevens kunnen wij gebruik maken van andere dienstverleners. Deze dienstverleners zullen optreden als bewerker. Zij mogen de persoonsgegevens uitsluitend in onze opdracht verwerken. Wij hebben met deze bewerkers een bewerkersovereenkomst gesloten. Hierin wordt de bewerker verplicht om alle wettelijke bepalingen en de bepalingen uit dit Privacy beleid na te leven.

 

Wij verstrekken verder geen persoons- of transactiegegevens aan derden, tenzij wij op grond van een wettelijk bepaling daartoe verplicht zijn.

 

3 – Beveiligingsmaatregelen

 

Ter bescherming van uw persoonsgegevens hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan onder meer uit het gebruik van secure socket layer (SSL) / Transport layer security  (TLS) encryptie of andere vormen van versleuteling.

 

4 – Inzagerecht, verwijdering en vragen

 

U kunt altijd inzage krijgen in uw persoonsgegevens of verzoeken om deze te wijziging of te verwijderen. Dat kan door contact op te nemen via onze klantenservice via support@centraletandartsdienst.nl

 

Op het moment dat de overeenkomst wordt beëindigd zullen we uw persoonsgegevens zoveel mogelijk verwijderen of anonimiseren.

 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over deze Privacyverklaring, dan kunt u contact met ons opnemen via  support@centraletandartsdienst.nl

 

5 – Websites van derden

 

De Website kan hyperlinks naar websites van derden (bijvoorbeeld zorgverleners) bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor deze websites en adviseren je de Privacyverklaring van deze websites goed door te nemen.

 

6 – Wijzigingen

 

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen kunnen via de Website of per mail bekend worden gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken. Indien je het niet eens bent met de wijzigingen, kan je de overeenkomst met de Centrale Tandarts Dienst beëindigen. Indien u na de wijziging gebruik blijft maken van de Website wordt u geacht de wijziging aanvaard te hebben.

 

7 – Informatie over cookies & vergelijkbare technologieën

 

Wat zijn cookies en vergelijkbare technologieën

 

  1. Een cookie is een klein tekstbestand dat op je computer, mobiele telefoon of ander apparaat wordt geplaatst ingeval je een website bezoekt. Het cookie stelt website providers in staat uw apparaat te herkennen wanneer je hun website (opnieuw) bezoekt. Dit kan gebruikt worden om een authenticatie code bij te houden zodat je niet bij elke pagina telkens opnieuw moet inloggen, maar ook om je bewegingen (over verschillende sessies heen) te volgen.

Er zijn andere vergelijkbare technologieën zoals pixel tags, web bugs, web storage en andere vergelijkbare bestanden en technologieën die hetzelfde kunnen als cookies. De Centrale Tandarts Dienst hanteert de term “cookies” in dit document om te verwijzen naar cookies en alle vergelijkbare technologieën die op deze wijze informatie verzamelen.

 

  1. Cookies gebruikt door de Centrale Tandarts Dienst

I) First Party cookies:

1.Sessie cookies: de Centrale Tandarts Dienst gebruikt sessie cookies omdat deze technisch noodzakelijk zijn voor het functioneren van de dienst. Deze cookies worden verwijderd als je uitlogt.

2. Permanente cookies: de Centrale Tandarts Dienst gebruikt een cookie om de taal van de gebruiker op te slaan tot een volgend bezoek. De Centrale Tandarts Dienst gebruikt ook een aantal cookies voor anonieme traffic analyse (bijv. het aantal unieke bezoeken). Deze permanente cookies zijn niet noodzakelijk voor de werking van de Centrale Tandarts Dienst Site.

 

II) Third-Party cookies:

Dit zijn cookies gezet door andere websites dan de Centrale Tandarts Dienst (bijv. Facebook, Twitter). De Centrale Tandarts Dienst laat geen third-party cookies toe op zijn website.

 

8 – Overgang van onderneming

 

Bij de verdere groei en ontwikkeling van de Centrale Tandarts Dienst kan het voorkomen dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming (waaronder de Website) worden overgedragen aan een derde. Als daarvan sprake is kan in dat geval ook de daarmee verband houdende (persoons)gegevens worden overgedragen aan deze derde. Indien deze situatie zich voordoet zullen wij u hierover via de Website tijdig informeren. Indien u het niet eens bent met deze overdracht, kunt u natuurlijk altijd de overeenkomst beëindigen.

 

Amsterdam, september 2016